BAM ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ จัดโครงการประกวดออกแบบสำนักงานประหยัดพลังงาน

0
372

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ จัดประกวดภายใต้แนวคิด : BAM Modern Minimal & Green Office Design (BAM MMG) การออกแบบสำนักงาน BAM เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงาน ที่มุ่งเน้นการออกแบบสำนักงานให้มีความโดดเด่น สวยงาม ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งคำนึงถึงนโยบายด้านการจัดการพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตอบรับกับรูปแบบวิถีชีวิตของพนักงานยุคใหม่ โดยนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกชนะการประกวดทั้ง 6 รางวัล

ได้รับมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร จาก นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ BAM รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร พนักงาน BAM เข้าร่วมงานในครั้งนี้