BAM รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

0
1205

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ​ ​BAM ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS  จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ตามแนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังงานได้มาตรฐาน” โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)