BAM ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ประจำปี 2566 ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

0
340

นายบัณฑิต อนันตมงคล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรจากสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี 2566 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียน จำนวน 888 แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัทไปพร้อมกัน

ที่ผ่านมา BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการและแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่างๆ ให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลาเกือบ 25 ปี

สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมันของ BAM ในการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้แนวคิด 5 ดี ประกอบด้วย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี้ ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน