BAM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.5125 บาทต่อหุ้น

0
1009

   วันนี้ (27 เมษายน 2564) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5125 บาท พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564