ALL สนับสนุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

0
1486

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดย ALL มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต