สร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับ

GURU

MK_Prasit

ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่

www.facebook.com/PrasitMK

การสร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการจดจำให้กลุ่มเป้าหมายระลึกถึง โดยต้องนำเสนอด้วยความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีแนวคิดของการนำเสนอที่สามารถสื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเห็นคุณค่า สร้างความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนต้องง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงสินค้าและการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับ ได้แก่

  1. สร้างคุณค่าด้วยความประทับใจ เป็นการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าที่โดนใจสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้ เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี เข้าใจและมองเห็นถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ทั้งในส่วนของคุณภาพ และโอกาสความเป็นไปได้ของผลประโยชน์หรือรายได้ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยให้ลูกค้ารู้สึกตลอดเวลาว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ และเกิดความประทับใจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ หรือบอกต่อ จนนำไปสู่ความภักดี
  2. สร้างความไว้วางใจ ทัศนคติที่ดี เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแล้ว ภารกิจการขายก็ยังไม่เสร็จสิ้น เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้น ธุรกิจจะต้องมีระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ต้องคอยช่วยเหลือแนะนำให้กับลูกค้าเมื่อพวกเขามีปัญหา ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีก็จะนำไปสู่ความจงรักภักดีอย่างยั่งยืนและบอกต่อคนไปยังอื่นๆ ต่อไป
  3. สร้างคุณค่าจากความพึงพอใจ เมื่อลูกค้ามองเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างความไว้วางใจ และจะนำไปสู่การสร้างยอดขายให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดขายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นยอดขายที่เกิดจากความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าเองไม่ใช่มาจากการยัดเยียดความต้องการให้กับลูกค้าหรือสร้างความกดดันให้กับลูกค้า สำหรับการสร้างยอดขายจากความพึงพอใจอาจจะเกิดจากการสื่อสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของบริษัทให้ลูกค้ารับรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่องได้
  4. สร้างคุณค่าด้วยฐานข้อมูลคุณภาพอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ฐานข้อมูลลูกค้า การสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรม จะทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ โดยธุรกิจทั้งหลายจะต้องทำความรู้จักและใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและลึกซึ้ง โดยต้องตระหนักเสมอว่าความต้องการของมนุษย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลต่อความคาดหวังของแต่ละคนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเก็บข้อมูลลูกค้าจึงจำเป็นและต้องเป็นข้อมูลที่มันสมัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การสร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับจะนำไปสู่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่รวดเร็วหรือง่ายขึ้น เป็นกิจกรรมสำคัญของงานขาย ไม่ว่าจะนำเสนอขายสินค้าอะไร หรือจะขายสินค้าให้ใครก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าชื่นชอบ เกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจซื้อหรือบอกต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password