SME D Bank ประสานพลังจัดกิจกรรม “ส่ง…ขยะไปเกิดใหม่”เดินหน้านโยบาย ESG ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

0
255

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมกิจกรรม “ส่ง…ขยะไปเกิดใหม่”  ภายใต้โครงการ “SME Decarbonize ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” 

เชิญชวนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจเก็บขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล พร้อมแลกรับ “กระเป๋าผ้า Go Green” สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝั่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในการดำเนินตามนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร   สอดคล้องกับหลัก ESG (Environment : ดูแลสิ่งแวดล้อม   Social : ดูแลสังคม   และ  Governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี)  ช่วยสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ควบคู่สาขาทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้