BAM จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากร

0
94

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาส  ให้นักศึกษาได้พัฒนาในหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ BAM  ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป