เอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (TNQA 41st) ติดต่อกันเป็นปีที่ 17

0
41

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพพลังตัวแทนประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (Thailand National Quality Awards: TNQA 41st) ซึ่งในปีนี้เอไอเอยังคงครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีจำนวนตัวแทนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นถึง 1,368 ท่าน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดจากทั้งหมด 15 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย และคุณกันยา กันตถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารตัวแทน ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีแก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดยตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 20 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ และคุณเสาวลักษณ์ สุขแก้ว รางวัลโล่เกียรติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ คุณบุปผา ฉันทประทีป คุณสุรเชษฐ์ ชลตระกูล คุณพิมพ์ชยา รุ่งอริยสกุลชัย คุณนารถฤดี ปึงศิริเจริญ คุณประไพ สาคร คุณคุณาวุฒ อภิเนาวนิเวศนคุณไสว ศิลปานนท์ และคุณชุติมณฑน์ ไกรรักษ์ โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 10 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 24 ท่าน ได้แก่ คุณเพ็ญสุดา เมธาสันต์ คุณวิภาดา ทรัพย์ทวีมั่นคง คุณปีติธร ชาประดิษฐ์ คุณสถิตย์ สมเงิน คุณสถิรยา เงินแจ้ง คุณสุคนธ์ทิพย์ สายทองมี คุณลักษมี สิทธิ คุณชัยญาพร พรมยะดวง คุณธัญต์นภัส ภาคสุนทร คุณมณฑา ณ นรงค์ คุณพลกฤต ทาหลี คุณนวลจันทร์ ไชยสาร คุณกาญจนา ชัยศรีรัมย์ คุณวราพร อิ่มทรัพย์ คุณพิมศิริ มาลารัตน์ คุณน้ำฝน พวงเพชร คุณปานฝัน เรืองอนันต์ คุณวารินทร์ คำพรม คุณกัลย์นภัส ลัทธิประสาธน์ คุณธวัชชัย เดชวงษา คุณปรีญาภรณ์ สายจันทร์ คุณณัฐนันท์ วสันต์ชื่น คุณนงคาญ สังสีมา และคุณลั่นทม ศักดิ์ชัยหิรัญกุล สำหรับตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ มีจำนวน 5 ท่าน และรางวัลเกียรติบัตร อีกจำนวน 1,302 ท่าน

พร้อมกันนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสูท TNQA ให้แก่พลังตัวแทน โดย คุณนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พลังตัวแทน ซึ่งความสำเร็จของพลังตัวแทนทุกท่านในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า และความไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสนับสนุนคนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’