เคทีซีสานต่อโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน KTC COOP รุ่นที่ 4มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่โลกการทำงาน

0
270

เคทีซี จัดโครงการสหกิจศึกษา KTC COOP (KTC Cooperative Program) รุ่นที่ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในธุรกิจการเงิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะให้แก่นักศึกษาตลอดโครงการ

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “KTC COOP (KTC Cooperative Program)  คือ โครงการที่เคทีซีเข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานกับทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจการเงิน  โครงการ KTC COOP เริ่มต้นในปี 2566 ปัจจุบันดำเนินมาถึงรุ่นที่ 4  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีจำนวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติกว่า 100 คน โดยเข้าร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (Credit Card Marketing) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Treasury & Investor Relations) ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (Public and Corporate Affairs)”

“นอกจากนิสิตและนักศึกษาในโครงการ KTC COOP จะได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แล้ว เคทีซียังมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นคง ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (Soft Skill) ได้แก่  กิจกรรมเสวนาร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร หลักสูตรอบรม DISC เสริมสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและบุคลิกภาพ      หลักสูตรอบรม Growth Mindset เสริมสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงาน การให้ความรู้ด้านวางแผนทางการเงิน ทำความเข้าใจและสร้างเป้าหมายทางการเงิน กิจกรรมประกวดผลิตคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok)        เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและมีประโยชน์      รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมน้องให้พร้อมสู่โลกการทำงานหลังจากจบโครงการ นอกจากนี้เคทีซียังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยจัดช่วงเวลาให้นิสิตและนักศึกษาได้พูดคุยปรึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรรมขององค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดแผนการทำงานให้นักศึกษาก้าวไปสู่การทำงานแบบมืออาชีพ”

“ทั้งนี้ เคทีซียังคงพัฒนาบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่องในทุกสายงาน ทั้งการเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skill) และทักษะสำคัญที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ(Soft Skill) ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

โครงการ KTC COOP เปิดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทั้งหมดสามช่วง คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ซึ่งปัจจุบันโครงการฝึกปฏิบัติงานกำลังเข้าสู่รุ่นที่ 5 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ในภาคฤดูร้อนในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th

KTC Furthers KTC COOP Intern Program to 4th Gen:

 Dedicated to Preparing the New Generation for the Working World

KTC organized the 4th generation of the KTC COOP (KTC Cooperative Program), aimed at providing students with practical experience in the financial business. Additionally, KTC arranged activities designed to enhance students’ competency skills throughout the project.

Miss Piyasuda Kwaennonsee, Head of Human Resources, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, stated, “The KTC COOP (KTC Cooperative Program) is a collaborative initiative where KTC partners with education programs at various universities. This project offers students from diverse fields of study the opportunity to gain hands-on experience working alongside financial business professionals. Launched in 2023, the KTC COOP project is now in its 4th generation and has received positive feedback from participating students from leading universities nationwide. Both the Thai and international sections have seen participation from over 100 individuals, engaging in internships across various departments such as Credit Card Marketing, Information Technology, Human Resources, Finance and Investor Relations (Treasury), Customer Service, as well as Public and Corporate Affairs.”

“In addition to providing real-world work opportunities for students in the KTC COOP project to enhance their experience, KTC is also committed to preparing the next generation for the workforce. This is achieved through the organization of training courses and various activities aimed at bolstering competency skills (Soft Skills), including engaging discussions with the marketing department to deepen understanding of the organization’s products and services, DISC training courses to enhance comprehension of behavior and personality, and Growth Mindset training sessions to foster great perspective in work. Moreover, interns are equipped with knowledge about financial planning and empowered to set financial goals. They are also given the chance to showcase their creative talents through contests producing short clips for distribution via the TikTok platform, enabling them to create meaningful and impactful content. Additionally, KTC conducts training courses focused on techniques for preparing for job interviews to prepare students for the transition into the professional realm post-project. Emphasizing the creation of a positive working atmosphere and environment, KTC allocates time for interns to engage in discussions and seek guidance during their internships, facilitating their adjustment to the organization’s culture and effective collaboration with others. Furthermore, structured work plans are provided to guide interns toward professional advancement.”

“KTC remains dedicated to the ongoing development of its internal personnel across all job functions. This commitment extends to enhancing skills, knowledge, and job-related abilities (Hard Skills), as well as fostering essential skills that facilitate effective collaboration (Soft Skills). By prioritizing continuous learning and development, KTC reinforces its identity as a learning organization that values sustainable growth and development processes.”

The KTC COOP project offers internship opportunities to students in three periods: the first semester, final semester, and summer semester. The internship program is now entering its 5th generation, providing students the chance to apply for summer internships during the months May – August 2024. For more information, please contact 02-828-5099 or visit www.ktc.co.th/careers, “KTC Career” Facebook page or email your resume to Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th.