เคทีซีพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เปิดคอร์ส Six Sigma โดย Master Black Belt พร้อมมอบใบรับรอง Green Belt

0
205

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดคลาสอบรมหลักสูตร Six Sigma Green Belt ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี“ ชั้น 11​ อาคารสมัชชาวาณิช 2 โดยมีนางสาวชนิดาภา สุริยา  ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งได้รับการรับรองเป็น Master Black Belt จากสถาบัน Global Six Sigma Experts ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรและโค้ชฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้บริหารเคทีซีระดับกลาง (Middle Management) สามารถนำเทคนิค Six Sigma ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจให้สูงขึ้น ทั้งการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินโครงการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Certificated Green Belt ได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 9 สัปดาห์  ได้แก่ Customer Service & Business Support / Operations Control & Merchant Operations / Merchant Acquiring / Recovery / Auto Loan / Item Processing และ Process Development พร้อมนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน และรับใบประกาศรับรอง Green Belt

นายภาณุมาศ  ธีรสันติกุล  หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมและนำเสนอโครงการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางโทรศัพท์  กล่าวว่า “การเรียนหลักสูตร Six Sigma สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จในงานจริง โดยเห็นได้จากผลที่เกิดขึ้นซึ่งดีกว่าที่คาดหวังมาก และสามารถนำหลักการที่เรียนมาต่อยอดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอื่นๆ เพิ่มได้ โดยที่ไม่มีต้นทุนเพิ่ม”

 นางสาววิริยา  กลมอ่อน  ผู้นำเสนอโครงการ Improve Agent Productivity on Process Dispute ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยการลดเวลาที่ใช้ทำงานในกระบวนการลง สามารถใช้จำนวนพนักงานเท่าเดิม รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กล่าวถึงการได้เรียน Six Sigma ว่า “รู้สึกดีที่เคทีซีมอบโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และท้าทายอยู่เสมอ  ประทับใจอาจารย์ผู้สอน (Master Black Belt) ที่ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ รวมถึงทีมพี่เลี้ยง (Mentor) ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือการจัดทำโครงการให้สำเร็จ สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือ หลักการคิดในการทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งนำกระบวนการคิดจากการเรียน Six Sigma มาใช้ในการบริหารทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้”

Six Sigma เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการใช้งานมานานในระดับสากล และหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เพราะเป็นวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม วิธีการของ Six Sigma มีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหา หรือความสูญเสียของกระบวนการที่มีอยู่และจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปด้วย ตามวิธีการ DMAIC ซึ่งมีขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ Define รู้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ Measure รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลกระบวนการปัจจุบัน  Analyze การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา  Improve ปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยอาจจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ เพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  Control ติดตามตรวจสอบและควบคุมการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหา  โดย Six Sigma มีการใช้เทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อจะได้รู้ว่าโอกาสในการปรับปรุงอยู่ตรงไหน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

เคทีซีพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เปิดคอร์ส Six Sigma โดย Master Black Belt พร้อมมอบใบรับรอง Green Belt
http://www.thaimlmnews.com/เคทีซีพัฒนาบุคลากรเชิ/

เคทีซีพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เปิดคอร์ส Six Sigma โดย Master Black Belt พร้อมมอบใบรับรอง Green Belt
http://www.thaimlmnews.com/เคทีซีพัฒนาบุคลากรเชิ/

KTC Empowers Its Employees Through Six Sigma Course Led by Master Black Belt

and Offers Green Belt Certifications.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, recently launched a Six Sigma Green Belt training course at “KTC” Main Conference Room, 11th floor, UBC II building, under the guidance of Ms. Chanidapa Suriya, Head of Customer Service and Business Support, who holds the prestigious title of Master Black Belt, certified by the Global Six Sigma Experts Institute in the United States. As a lecturer and training coach, her objective is to enhance the skills of KTC’s middle management executives, enabling them to effectively apply Six Sigma techniques to streamline work processes and drive superior business outcomes. This includes the ability to enrich customer experiences, reduce operational costs, and boost profits through the successful execution of Six Sigma improvement initiatives at the Certified Green Belt level. Executives from various departments have undergone a comprehensive 9-week training course covering areas such as Customer Service & Business Support / Operations Control & Merchant Operations / Merchant Acquiring / Recovery / Auto Loan / Item Processing and Process Development. Additionally, they presented quality development projects aligned with the organization’s strategic objectives and operational plans and were awarded a Green Belt certification.

Mr. Panumas Teerasantikul, a participant in the training program who presented a project aimed at increasing the success rate in selling loan products over the phone expressed, “The Six Sigma course can be adapted to create tangible results professionally as seen from the outcomes which exceeded our expectations. The methodologies we’ve learned can be seamlessly integrated into other work processes, without additional costs.”

 Miss Wiriya Klom-on, Presenter of the Improve Agent Productivity on Process Dispute project, aimed to enhance work efficiency by reducing process turnaround times, allowing the same number of employees to handle increased workloads, reflected on her experience with Six Sigma training, “I am grateful for the opportunity KTC provides its employees to expand their skills and continually challenge themselves. I was impressed by our instructor (Master Black Belt) who passionately gave knowledge to us. Additionally, the support and guidance from our team of mentors were important in the success of our project. Through this training, I’ve learned effective project management principles and have developed additional skills and knowledge. I’ve also applied Six Sigma thinking to team management, resulting in increased efficiency within our team.”

Six Sigma is an internationally embraced methodology across diverse industries that enhances business process efficiency and quality. Recognized for its tangible results, Six Sigma follows a structured approach, beginning with problem identification and the formulation of improvement plans, all while prioritizing customer needs. Its DMAIC method includes Define: identifying issues in products or processes / Measure: collecting data to assess current processes / Analyze: conducting analyses to pinpoint underlying factors causing problems / Improve: devising and implementing solutions to rectify issues, often involving data analysis and testing for effectiveness, and Control: implementing systems to maintain fixes and prevent future problems. Six Sigma uses statistical techniques to aid in data analysis, necessitating data collection and analysis to identify areas for improvement and drive significant changes, resulting in cost reduction and increased profits for the organization.