พลังจิตอาสากรุงไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกต้นเตยทะเล ในวันต้นไม้แห่งชาติ 2567

0
93

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างสมดุล นำพนักงานกรุงไทยจิตอาสา (VVE Vayu Volunteer) ลงพื้นที่ จ.ตรัง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นเตยทะเล 2,000 ต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี

และในปีนี้ยังตรงกับวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยต้นเตยทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ลำต้นมีสารสกัดที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช การปลูกต้นเตยทะเลจึงเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลาย และสามารถนำมาจักสานเป็นเครื่องใช้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในเป้าหมายส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน (Decent Work and Economic Growth) เป้าหมายการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) และเป้าหมายการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land)