ธอส. ร่วมออกบูธในการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สนับสนุนคนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง

0
183

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ร่วมออกบูธในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้น พบกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากมากมาย อาทิ สินเชื่อบ้าน Happy  Home อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เพียง 3.00% ต่อปี, สินเชื่อบ้าน Happy Life อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่เท่ากับ 1.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.98%), สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.578% ต่อปี, เงินฝากออมทรัพย์ “เก็บออม” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.95% ต่อปี, เงินฝากซุปเปอร์ ออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี นาน 12 เดือน และสลากออมทรัพย์ ชุด “นาคราช”หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.00% ต่อปี ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท ตลอด 36 งวด ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 วันเดียวเท่านั้น! ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงร่วมออกบูธในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดเพชรบุรี
โดย ธอส. มีบริการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการให้คำปรึกษาแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ โดยสามารถเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้ ซึ่งธอส. มีการจัดทำมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ปี 2567 ไว้ช่วยเหลือลูกค้า โดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการ HD1 : สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1-3 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี มาตรการ HD2 : สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 3 คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท และ มาตรการ HD3สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 4 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นอกจากนี้ ธอส. ยังได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝาก และสลากออมทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน โดยผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารภายในบูธอีกด้วย  

บริการด้านสินเชื่อ ประกอบด้วย (1.) โครงการสินเชื่อบ้าน Happy  Home สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย
ที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เพียง 3.00% ต่อปี, ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี,
 
ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-1.50%  ต่อปี, ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00%  ต่อปี, ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.545% ต่อปี) พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
โดยผู้สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN เพื่อนำมาติดต่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน Happy Home ต่อไป (2.) สินเชื่อบ้าน Happy Life สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่เท่ากับ 1.95% ต่อปี, ปีที่ 2-3 คงที่เท่ากับ 3.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.98% เท่านั้น) และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ  MRR-1.00% ต่อปี, ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบัน เท่ากับ 6.545% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดปีแรกเพียงล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน เท่านั้น!  (3.) สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 สำหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 (Financial Literacy) และออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธอส. อย่างสม่ำเสมอ ผ่าน Application : GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อกับ ธอส. โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.578% ต่อปี

บริการด้านเงินฝากและสลากออมทรัพย์ ธอส. ประกอบด้วย (1.) เงินฝากออมทรัพย์ “เก็บออม”
อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.95% ต่อปีเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาทขึ้นไป โดยมีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน  200,000 บาท และดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2.) สลากออมทรัพย์ ชุด “นาคราช” หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.00% ต่อปี (ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี) พร้อมลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจ สามารถใช้บริการทางการเงินของ ธอส. ได้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th