ธพว. จัดกิจกรรม ‘ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม’ผนึกพลังภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ฟื้นฟูทรัพยากร ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์

0
63

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดกิจกรรม “ธพว.ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” ปี 2567

โดยประสานพลังกับผู้บริหารหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น  ประชาชน  และนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปลูกต้นไม้นานาชนิด ผนึกพลังภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ฟื้นฟูทรัพยากร ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์8ภายในศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม  และช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ผนึกพลังภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ฟื้นฟูทรัพยากร ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์8ภายในศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม  และช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน  โดยมี นายมาลัย คงชมแพ่ง  รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ , นายสิทธิชัย  สร้อยมาลุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ , นางพรพันธุ์  พุทธเจริญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ และนายไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ที่ปรึกษา บ้านไร่ชมจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้