ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัล จากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

0
591

ธนาคารไทยพาณิชย์ ภาคภูมิใจรับมอบ 3 รางวัล จากงาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลที่ได้รับมาจากความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ดังนี้ ประเภท Excellence Awards รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) พร้อมได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards จากสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และ สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรและสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยไม่หยุดนิ่ง ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำธุรกิจแถวหน้าของประเทศที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง โดยมี นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นางสาวธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน บริหารยุทธศาสตร์ และนางสาวอินทิรา จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย Strategic Marketing Communication ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล

ทั้งนี้ ผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจำนวนกว่า 1,000 องค์กรในทุกภาคธุรกิจของประเทศ เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ