ไทยพาณิชย์เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอพนักงานงดเดินทางตปท. เพิ่ม Thermo Scan ดูแลพนักงานและลูกค้า  

0
1732

ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี พร้อมให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan และเครื่องฟอกอากาศเพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าอย่างทั่วถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19 โดยขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี งด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เวียดนาม และมาเลเซีย หากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณี นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว  และประกาศงด หรือ หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

พนักงาน หรือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือทั้งพนักงานและบุคคลที่อาศัยในบ้านเดียวกัน มีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการตามประกาศของธนาคาร โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine14 วัน โดยถือเป็น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้พนักงานที่ Work from home งดการเดินทางออกจากที่พำนัก (Self quarantine) เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางธนาคาร ทางธนาคารจึงได้ออกมาตรการพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มธนาคารทุกระดับชั้น ในการงดรับนัดหมายประชุมและพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก ที่เดินทางมาจากประเทศหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ในทุกกรณี ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต้น

สำหรับบุคคภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร เช่น Vendor, Outsources, Consult เป็นต้น ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของธนาคาร และหากพบว่า พนักงานมีอาการป่วย หรือ พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านมาตรการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอก รวมถึงลูกค้าของธนาคารนั้น ธนาคารได้เพิ่มจำนวนกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิ หรือ Thermo Scan รวม 9 เครื่อง จากปัจจุบันที่ติดตั้งเครื่องดังกล่าวบริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ อุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา หากมีอุณภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยติดตั้งเครื่อง Thermo Scan เพิ่มเติมตามอาคารสำนักงานของธนาคาร เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และกำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกอาคาร กรณีมีการระบาดในพื้นที่ตามแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อร้ายแรง

กรณีผู้มาติดต่อที่เป็นชาวต่างชาติธนาคารจะขอดู passport ก่อน หากมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารพิจารณาติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ Public area และพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานกลุ่มที่ใช้บริการรถรับส่งพนักงาน เช่นการทำความสะอาด/การสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเพิ่มรอบการทำความสะอาดราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโถงลิฟท์ รวมทั้ง จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์ และประตูทางเข้าอาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานภายในร้านค้าและอาคารสำนักงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา แล้วติดสติกเกอร์ สีต่างๆ (สีสติกเกอร์จะเปลี่ยนทุกวันเพื่อการตรวจสอบ)  ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับเหมาทุกคนก่อนแลกบัตรขึ้นอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนแลกบัตรเข้าห้องฝึกอบรม ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน  คนสวน ทุกคน ขณะรวมแถวก่อนปฏิบัติงาน

ด้านเครือข่ายสาขาจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงหากพบการติดต่อในพื้นที่

ขณะเดียวกันธนาคารได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน ทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานของธนาคารที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด