ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19

0
1591

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งมีเจตนารมณ์สอดคล้องภายใต้แนวคิด “การให้” เพื่อเติมเต็มคุณค่าของชีวิต จึงริเริ่มโครงการ “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ : ไทยประกันชีวิต เคียงข้างทุกชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

            โครงการ “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ : ไทยประกันชีวิต เคียงข้างทุกชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” ริเริ่มขึ้น เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ที่ให้วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

           โครงการฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 9,200 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด มูลค่ารวม 324,500 บาท เพื่อมอบให้กับวัดต่างๆ รวม 10 แห่ง ได้แก่ วัดธาตุทอง, วัดลาดพร้าว, วัดลาดปลาเค้า, วัดเสมียนนารี, วัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่2) จ.นนทบุรี, วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ, วัดไร่ขิง จ.นครปฐม และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

ด้วยปณิธานการเคียงข้างดูแลทุกชีวิตในสังคมไทย ไทยประกันชีวิตจึงตระหนักถึงความสำคัญในการเติมเต็มคุณค่าของชีวิตให้แก่คนในสังคม พร้อมปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตอาสา อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน