ไทยประกันชีวิต ก้าวสู่ 13 ปี องค์กรแห่งการเรียนรู้ มอบรางวัล The Best of KM ผลักดันบุคลากร Upskill-Reskill อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Learning Day @ Thailife

0
1165

จาก Business Model ที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต (Life Solutions) นอกจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ ผ่านการเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรผ่านการจัดการความรู้ Knowledge Management หรือ KM ที่พนักงานทั้งจากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้น เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้องค์กร และแบ่งปันต่อยอดให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลงาน KM  มากกว่า 300 ผลงาน และมีสมาชิกโครงการฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการความรู้กว่า 2,000 คน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดงาน The 13th Anniversary Celebration : The Best of KM เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงาน KM “Together Innovation” ประจำปี 2563 ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การช่วยลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน รวมถึงเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามารองรับการทำงานยุค Digital ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยในปีนี้มีผลงาน KM  ที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 โครงการ

13 ปี ที่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในไทยประกันชีวิตได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรปรับ Mindset ในการทำงานให้เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างรอบด้านผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-learning ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ URL : elearning.thailife.com/elearning ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นองค์กรอันแห่งการเรียนรู้และมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม หรือ Innovation Organization อย่างเต็มรูปแบบ