ไทยประกันชีวิตรวมพลังพนักงานจิตอาสา Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน

0
388

“ขยะทะเล” เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ประเทศไทยพบขยะตกค้างชายฝั่งทะเลจำนวนมาก ในปี 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องจัดการขยะตกค้างกว่า 444 ตัน แหล่งที่มาของขยะทะเลสามารถพบจากกิจกรรมบนบกและชายฝั่ง อาทิ ชุมชน การท่องเที่ยวชายหาด และจากกิจกรรมในทะเล อาทิ การขนส่งทางทะเล การท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งขยะเหล่านี้จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SDGs) มิติด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน นำพนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสาจำนวน 29 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเรียนรู้และลงมือประกอบถังขยะจากไม้พาเลทรีไซเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ “กลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ” ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และการแปรรูปขยะที่มาจากทะเลอีกด้วยไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจด้วยตระหนักถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับคนไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นสำคัญ