ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง เดินหน้าแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี” รณรงค์รับบริจาคโลหิตแบบ New Normal ทั้งการลงทะเบียน การเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริจาค

0
656

ปัญหาการขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรองยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ปริมาณโลหิตขาดแคลนอยู่ในขั้นวิกฤติ ไม่เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สวนทางกับความต้องการใช้โลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี” เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสุขภาพแข็งแรง และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ เล็งเห็นความสำคัญและบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจัดหาปริมาณโลหิตให้ได้ 1 ล้านซีซี ภายในปี 2563 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยกำหนดจัดกิจกรรมแบบ New Normal ตั้งแต่การลงทะเบียนรายชื่อ การวัดอุณหภูมิผู้บริจาค และเว้นระยะห่างระหว่างเตียงรับบริจาค เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริจาคโลหิตทุกราย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในหลายพื้นที่ ได้แก่ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, สาขารัตนาธิเบศร์, สาขาบางนา รวมถึงขยายไปยังสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย นักศึกษาและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้แล้วรวม 617,200 ซีซี 

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต และร่วมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ “ให้” แก่บุคลากรและคนในสังคม จึงจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ อันสะท้อนการดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย