ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย กรณีกรมธรรม์ขาดผลหรือใช้สิทธิ์ APL สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63

0
1139

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขยายมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี รวมถึงการใช้บริการ Fax Claim ได้ตามปกติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน รวมถึงกรณีกรมธรรม์แบบรายงวดที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (APL) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้เอาประกันภัยติดต่อขอชำระเบี้ยฯ ภายใน 6 เดือน
“บริษัทฯ มีความห่วงใยและเข้าใจในความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ ตามแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์” นายสวัสดิ์กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการที่มากกว่าการประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบริการไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ ซึ่งมีช่องทางการชำระเบี้ยฯ ที่หลากหลาย เช่น ชำระผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking, ชำระผ่านบัตรเครดิต, ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ชำระผ่านสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้า (CSC) ทั่วประเทศ เป็นต้น รวมถึงไทยประกันชีวิต แอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์หรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามข้อมูลและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผ่านไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124