โค้งสุดท้าย กคช. เปิดรับสมัครผู้ว่าฯ ถึง 18 มิถุนายน นี้

0
1378

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ย้ำใกล้ปิดรับสมัครผู้บริหารที่มีความสามารถ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th หรือ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนมากว่า 47 ปี ซึ่งได้พัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 700,000 หน่วย ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีความประสงค์รับสมัครบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อเข้ามาบริหารองค์กรในระดับนโยบาย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0 2351 7902, 0 2351 6365 และ 08 6975 5422
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เช่น ต้องเป็นสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น