โคเวสโตรจัดกิจกรรมไอเดียแคมป์ เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับเยาวชน พัฒนาผลงานนวัตกรรมจากไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0
650

โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) เดินหน้าสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการแข่งขันในปีนี้ โคเวสโตรได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)  เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาส่งผลงานไอเดียสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” ซึ่งมีน้องๆ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศรวมกว่า 80 ไอเดีย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจากความสามารถในการนำเสนอผลงานที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์การแข่งขันในปีนี้มากที่สุด จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 35 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ (Idea Camp) ร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาผลงานสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  

นางสาวธมนวรรณ เฉิดโฉม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เล่าว่า “เข้าร่วมโครงการ IDC 2020 ในปีนี้ เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและสายงานที่ตัวเองสนใจได้ สำหรับการเข้าร่วมไอเดียแคมป์ครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ จาก พี่ๆ วิทยากรในหลากหลายหัวข้อ เช่น ได้รู้จักวัสดุโพลิเมอร์ประเภทต่างๆ และคำแนะนำในการนำวัสดุไปใช้ ที่นอกจากจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ก็ยังนำไปต่อยอดกับการเรียนสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือการเลือกใช้วัสดุต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้กับโครงสร้างของบ้านและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่สละเวลา และให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่ สำหรับผลงานของทีมนั้น เราเริ่มต้นจากการเห็นปัญหาของมลภาวะและขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามแหล่งน้ำต่างๆ เราจึงอยากพัฒนาอุปกรณ์ช่วยดูดและเก็บขยะในน้ำ และหวังว่าเราจะสามารถสร้างผลงานของเราให้เกิดขึ้นจริง นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเข้าถึงทุกคนในสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้สภาพแวดล้อมตามแหล่งน้ำต่างๆ ดีขึ้นอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นรอบๆ บริเวณหมู่บ้าน และชุมชนของเรา” 

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางโคเวสโตรที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา และให้ความสำคัญกับไอเดียของพวกเรา  รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานจริง ได้เข้ามาบ่มเพาะความรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนได้มากขึ้น สำหรับไอเดียที่ส่งเข้าประกวดเกิดจากการที่ทีมของเราได้มองเห็นโอกาสของภาคอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราจึงออกแบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการตรวจตา และดูแลรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรในบริเวณสถานที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม  โดยจากการเข้าร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ พวกเราก็ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรทุกท่านที่ทั้งใจดี และให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่ รวมถึงการให้คำแนะนำที่เจาะลึก โดยเราจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงาน และต่อยอดทั้งในด้านการเรียน และการนำไปใช้ในสายงานที่ตัวเองสนใจต่อไปในอนาคตด้วย” 

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท  โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า  โคเวสโตร มีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมและการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน โดยเราตั้งเป้าหมายว่าโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ของเราจะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่ ในปีนี้มีน้องๆ ส่งผลงานไอเดียสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 ไอเดีย ซึ่งหลายไอเดียมีความน่าสนใจ และตอบโจทย์หัวข้อการแข่งขันได้เป็นอย่างดี จึงสร้างความท้าทายในการคัดเลือกให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ทำให้เราพบว่าเยาวชนของเรามีทั้งความสามารถ และพัฒนาการที่ดีในด้านการคิดและการออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆ ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนให้เราได้รู้ว่าพวกเขามีมุมมองต่อเรื่องต่างๆ ในสังคมยุคใหม่อย่างไร อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับน้องๆ ที่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อการต่อยอดและสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านนวัตกรรมด้วยกัน รวมถึง พวกเขายังได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)  และพี่ๆ จากโคเวสโตร ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำแนะนำและมุมมองใหม่ๆ ตั้งแต่การวางแนวคิด การตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเราหวังว่าน้องๆ จะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการทำเวิร์คชอปตลอด 2 วัน ไปต่อยอดกับการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึง การนำไปต่อยอดพัฒนาผลงานให้ดีและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่ห้อง Auditorium True Digital Park ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลโครงการและให้กำลังใจน้องๆ ทั้ง ทีม  พร้อมร่วมโหวตไอเดียผลงานของทีมที่คุณชื่นชอบในกิจกรรม Popular vote ได้ที่ www.facebook.com/CovestroTH  และร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าผลงานของทีมใดจะถูกใจคณะกรรมการ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 185,000 บาทไปครองได้สำเร็จ.