แอมเวย์เตรียมต่อยอดความสำเร็จโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” สู่ปีที่ 2 รับรางวัล “องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับโกลด์” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

0
159

จากการที่ภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารยังคงเป็นปัญหาที่คุกคามเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเรื่องสารอาหารที่มีประโยชน์ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจึงร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการนำร่องให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่งในพื้นที่ จ.กาญจนบุรีและราชบุรี มีตัวแทนครูและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ 80 คน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เด็กนักเรียน 2,546 คน

โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูมุ่งส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนมีโภชนาการดี เด็กพัฒนาการสมวัย ศูนย์กลางฐานความรู้ ขยายความเข้มแข็ง สู่ชุมชน” โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ขยายความรู้ไปสู่ชุมชนและครอบครัว และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมที่ครบถ้วนรอบด้าน ทั้ง 1). การเชิญตัวแทนครูและผู้นำชุมชน มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการ และศึกษาดูงานเกษตร 2). ให้โรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำแผนงานพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน มีผลผลิตที่หลากหลายได้มาตรฐานและปลอดภัย นำมาประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วน และมอบทุนตั้งต้นรวม 800,000 บาท และ 3). จัดคาราวานลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน พร้อมมอบทุนหมุนเวียนอีก 800,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนงานต่อไปในอนาคต

จากผลความสำเร็จของโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูทำให้ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562” ในระดับ โกลด์ (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2019) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) ซึ่งนายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นรับมอบรางวัลจาก มร. เกรกอรี บาสเตียน ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมี มร. ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี รางวัลนี้จะมอบให้กับองค์กรสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น ซึ่งแอมเวย์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่กับการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้แอมเวย์ยังเตรียมขยายผลโครงการฟาร์มสุขภาพของหนู ปีที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับโอกาสการส่งมอบโภชนาการที่ดี ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทยต่อไป