แบงก์รัฐแห่งแรก!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน ออกพันธบัตร Sustainability Bond ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

0
443

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นแบงก์รัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้พันธกิจ ” ทำให้คนไทยมีบ้าน” ประกาศความสำเร็จจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ครั้งแรกของธนาคาร และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกของธนาคาร ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมียอดจองเกินเป้าไปกว่า 1.7 เท่า เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors ) มูลค่าเสนอขายรวม 8,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ธนาคารตั้งเป้าหมายในการเสนอขายพันธบัตรที่5,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคาร อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน
โดยความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ ธอส. ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนด้านความยั่งยืนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสานต่อพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านของธนาคาร และส่งเสริมการขับเคลื่อนสู่การเป็น Sustainable Bank ที่มีเป้าหมายดูแลโลกและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับ โครงการสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
ช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน

สำหรับพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ถือเป็นส่วนผสมของทั้งพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ที่เป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามหลักการด้านพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร (Sustainable Bank) และสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)
ทั้งนี้ ธอส. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของธนาคาร
โดยในครั้งนี้ธนาคารเสนอขายพันธบัตรทั้งหมด 2 รุ่น ประกอบด้วย พันธบัตรรุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.39% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท พันธบัตรรุ่นที่ 2 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.87% ต่อปี มูลค่า5,000 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารทีเอ็มบีธนชาตเป็นนายทะเบียนพันธบัตร สามารถดูรายละเอียดของพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนได้ที่ Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th