เฮงลิสซิ่ง ทำความดีตอบแทนสังคม  เดินหน้าโครงการ “อาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน” ครั้งที่ 1

0
1255

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาสาทำความดีตอบแทนสังคมรักษาผืนป่าดอยสุเทพ มอบเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมนำกลุ่มเฮงอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า ลดค่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน และขยายผลในพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญ ภายใต้โครงการ “เฮงลิสซิ่ง อาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1” ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

     (นายดนุพล นพสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร)

    นายดนุพล นพสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า กว่า 20 ปี คนไทยประสบกับปัญหาหมอกควันที่เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้หมอกควันสะสมเกิดค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ในฐานะที่สร้างรากฐานมาจากพื้นที่ภาคเหนือ ได้ติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำแนวกันไฟ จึงได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟ 5 เครื่อง ถังฉีดน้ำดับไฟป่า 11 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 12 เครื่อง คราดมือเสือ 15 ด้าม ไม้กวาดก้านมะพร้าว 15 ด้าม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมทำแนวกันไฟ รวมมูลค่า 100,000 บาท ผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการกระจายอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่ 12 ชุมชนในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า สำหรับใช้ในการสร้างแนวกันไฟ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามต่อไป 

หนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม “จิตสาธารณะ” จึงเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เฮงลิสซิ่ง ได้ปลูกฝังให้กับพนักงาน โดยได้จัดตั้ง “เฮงอาสา” รวมกลุ่มพนักงานเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมลงมือทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสาธารณะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเฮงอาสาร่วมกับตัวแทนชุมชนในพื้นที่กว่า 300 คน เดินเท้าเข้าสร้างแนวกันไฟ บริเวณบ้านม้งดอยปุย ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร เป็นแนวตั้งรับในการยับยั้งไฟป่า ช่วยสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกด้านหนึ่ง ลดความรุนแรงของไฟที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นในการเตรียมการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง รวมถึงการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของชุมชน

        นอกจากนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ยังติดตามให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  ได้สนับสนุนกิจกรรมการทำแนวกันไฟแก่หลายภาคส่วน อาทิ สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ว่าการอำเภอสันทราย ชุมชนบ้านร่ำเปิง และบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ โดยยังคงมีเป้าหมายในการร่วมส่งเสริมการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญต่อไป เพราะการป้องกันไฟป่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจว่าปัญหาดังกล่าว ทุกคนสามารถร่วมกันป้องกันได้ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ขอเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงตลอดไป