เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) เปิดโลกการศึกษาไทย สร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand

0
1180

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI อย่างทั่วถึง เสริมสร้างทักษะและความสามารถใหม่ให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ของคนไทยทั่วประเทศ โดยงานจัดขึ้น ณ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จ. สิงห์บุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ให้การต้อนรับคณะทำงาน


นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ถือเป็นการปลูกฝังให้เรียนรู้ทักษะรอบด้านเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยตั้งแต่ยังวัยเยาว์ ซึ่งเยาวชนจะได้เตรียมความพร้อม สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรดิจิทัล รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตามคำมั่นสัญญาของเรา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายในการร่วมมือกับดีป้าเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาทักษะแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองปรือพิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลา”

โครงการ AIA Coding School เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับดีป้าในโครงการ Coding Thailand จึงนับเป็นการติดอาวุธทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ (CodingThailand.org) ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดีป้า และ Code.org เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะ Coding, STEM, IoT และ AI แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้นรวม 99 โรงเรียน