เซเว่น อีเลฟเว่น ดันโครงการต้นกล้าไร้ถัง ปี 2เดินหน้าจัดสัมมนาพร้อมลงนาม MOU ขยายเครือข่ายกว่า 120 โรงเรียนผ่านระบบบออนไลน์   

0
1227

บมจ. ซีพี ออลล์  ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าไร้ถัง” พร้อมลงนาม MOU  ขยายภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถังรุ่นที่ 2 รวมกว่า 120 โรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

  

“ต้นกล้าไร้ถัง”  เป็นหนึ่งในโครงการที่ซีพี ออลล์ ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED  และร่วมยกระดับสร้างเครือข่ายต่อเนื่องสู่ปีที่ 2 โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เยี่ยมชมดูงานในศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าไร้ถังทั้งที่โรงเรียนต้นแบบอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสามารถปลูกฝังเยาวชนช่วยกันลดขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือเพียงเดือนละ 2 กิโลกรัม และยังร่วมดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ของโรงเรียนเครือข่ายฯ รุ่นที่ 1 อีกหลายโรงเรียน  จนนำมาสู่การขยายผลสร้างเครือข่ายและสัมมนาให้ความรู้ 

  

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน และมีนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณครูสุดารัตน์ สังฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์พร้อมชี้แจงถึงพันธกิจ บทบาทหน้าที่ในฐานะโรงเรียนภาคีเครือข่ายฯ  ต่อเนื่อง 2 วัน  โดยในวันแรกเป็นกลุ่มโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 (สพป.ลพ.1), เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 (สพป.ชบ3), ทีมคณะวิจัย Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประสานงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่วนวันที่สองเป็นกลุ่มโรงเรียนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของบมจ.ซีพี ออลล์ รวมแล้วกว่า 123 โรงเรียน พร้อมกันนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม 5 โรงเรียน (TOP 5) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวทางการดำเนินโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยสะท้อนผลลัพธ์ที่สามารถลดจำนวนขยะได้มากกว่า 80% โดยเฉลี่ยจากผลดำเนินโครงการปี 2563 ที่ผ่านมา 

  

สำหรับโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 GO GREEN ในกลุ่ม GREEN LIVING ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชน โดยวิถีของต้นกล้าไร้ถังคือ “การไม่มีถังขยะ” หรือมีขยะเหลือน้อยที่สุดผ่านการคัดแยกวัสดุย่อยสลาย วัสดุรีไซเคิล (เดิมถูกเหมาเป็นขยะรีไซเคิล) ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วจริง ๆ จึงจะเรียกว่าขยะ ซึ่งยังแบ่งได้อีก 3 ประเภทคือ ขยะใช้ไม่ได้ ขยะเป็นพิษ และขยะติดเชื้อ ซึ่งหากต่อยอดขยายผลสู่ชุมชน หรือระดับจังหวัดได้ จะยิ่งช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาล รวมถึงยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาและส่งมอบสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตาให้แก่ลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน 

จากประโยชน์ และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก   อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในโรงเรียนภายใต้การดูแลของ CONNEXT ED CP ALL  ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทโครงการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ระหว่างปี 2561 – 2563 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ  ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้สนับสนุนมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และหวังเป็นต้นแบบบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคตและมุ่งหวังที่จะขยายผลและสร้างภาคเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังออกไปในวงกว้าง