เคทีซียกระดับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

0
353

เคทีซีเปิดโครงการ “KTC FACTORANT” พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ นำหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคน ลดขั้นตอนงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิผลในการรับสมัครและพิจารณาสินเชื่อ ปรับพื้นที่ทำงานเป็นโซนพิเศษป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001: 2013 และมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701: 2019 รองรับการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 รายต่อเดือน

นางสาวชนิดาภา สุริยา ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การขยายฐานสมาชิกไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการรับสมัครและพิจารณาอนุมัติมีส่วนสำคัญมาก และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานต่อเนื่องกัน เคทีซีจึงต้องการยกระดับกระบวนการทำงาน โดยเน้นความสามารถในการทำงาน ความเร็วและความถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัติ โดยได้ริเริ่มโครงการ “KTC FACTORANT” ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 17 ที่อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชบุรีตัดใหม่ เป็นโซนพิเศษ โดยรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติบัตรเข้ามาทำงานในพื้นที่เดียวกัน จัดลำดับหน่วยงานตาม Process Flow

รวมทั้งนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนคนในบางขั้นตอน เช่น การเคลื่อนย้ายเอกสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการไหลของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ลดระยะเวลาการรอคอย (Waiting Time) และระยะเวลาการเคลื่อนย้าย (Transportation Time) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และออกแบบการดำเนินการให้เป็นแบบสายพานการผลิต (Belt Conveyor Design) เพื่อให้งานไหลไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้าง Visualized Information Dashboard เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด”

“การยกระดับกระบวนการรับสมัครและพิจารณาสินเชื่อในโครงการ “KTC FACTORANT” นี้ มีเป้าหมายจะลดเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนรับสมัครลงอย่างน้อย 85% และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่องานระหว่างหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่องสูงขึ้น โดยคาดว่าโครงการฯ นี้จะช่วยให้เคทีซีสามารถรองรับการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 รายต่อเดือน”

KTC Upgrades the Loan Approval Process: Using Robots to Collaborate with People
for Increased Work Efficiency.

KTC launched the “KTC FACTORANT” project to enhance the efficiency of the loan approval process by introducing robots to collaborate with people. This initiative reduces redundant work steps, increases efficiency in recruiting and evaluating loans, and adjusts the work area to a designated zone to ensure the safety of customer information in alignment with the Information Security Management Standard ISO/IEC 27001:2013 and the Personal Information Management Standard ISO/IEC 27701:2019. This project will enable KTC to support additional loan approval of approximately 600,000 cases per month.

Ms. Chanidapa Suriya, Head of Customer Service and Business Support Business Unit, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, stated, “Expanding the member base towards the set goals involves a critical application and approval process that engages multiple departments, requiring continuous effort. KTC is committed to upgrading this process, enhancing workability, speed, and accuracy to boost efficiency in approval considerations. To achieve this, the company has initiated the ‘KTC FACTORANT’ project, aiming to renovate the 17th-floor office space at the Thai Summit Building on New Petchaburi road. This designated special zone will house various agencies involved in the card approval process, facilitating collaboration. The work units will be organized according to the Process Flow and incorporate robot technology to automate certain steps, such as document movement to establish a seamless workflow, reduce waiting and transportation time to enhance efficiency, and operation designed as a production belt (Belt Conveyor Design), ensuring continuous flow, as well as a visualized information dashboard for maximum efficiency.”

“The ‘KTC FACTORANT’ project aims to upgrade the application and credit consideration processes, to reduce unnecessary work time in each application process by at least 85%. The goal is to consistently improve the efficiency of transferring work between departments. It is anticipated that the project will enable KTC to support additional loan approval of approximately 600,000 cases per month.”