เคทีซีจับมือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ และเอสซีจี เปิดเวที KTC FIT Talk #10 “ถึงเวลาพลังงานทางเลือก เป็นพลังงานทางรอด”

0
436


เคทีซี ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค จับกระแสรักษ์โลก จัดงานเสวนา KTC FIT Talks ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ถึงเวลาพลังงานทางเลือก เป็นพลังงานทางรอด” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ร่วมเปิดมุมมองต่อพลังงานทางเลือก แนวโน้มของการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้าและโซลาเซลล์ในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงพลังงานทางเลือกในระดับครัวเรือน และสิทธิพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตรเครดิตและผู้บริโภค


นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) โดยกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนที่ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2580 และมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ซึ่งขับเคลื่อนผ่านมาตรการต่างๆ”


“นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังจัดทำแผนพลังงานชาติฉบับใหม่ ที่มีเป้าหมายการมุ่งสู่ Carbon Neutrality 2050 หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งหมายถึงการลด ดูดซับ หรือชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณที่เท่ากับการปล่อย CO2 ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไว้ที่สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมุ่งเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ขอบเขตของการร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสังคม พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในบริบทต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสีเขียว การใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและมุมมองความต้องการในเชิงธุรกิจ”


นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เคทีซีเป็นสถาบันการเงินไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทย เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG หรือแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนมาตลอด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมไทยเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง และพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติกำลังเป็นความจำเป็นที่เข้ามาทดแทนพลังงานแบบเดิม เราจึงพยายามวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยและสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่สนใจเรื่องของพลังงานทดแทน สามารถเข้าถึงและจับต้องได้ โดยจากการศึกษาพบว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ และฐานข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Electronic Vehicle – EV) ตั้งแต่ ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน ยังพบว่ามีการเติบโตต่อเนื่องถึง 60% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV / เครื่องชาร์จระบบรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนประกันภัย สำหรับรถยนต์ EV โดยเฉพาะ และพร้อมมองหาโอกาสในการต่อยอดเพื่อเป็นหนึ่งในการสรรค์สร้างสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไป”

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “จากเมกะเทรนด์ ที่ผลักดันให้ระบบโซลาร์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ของระบบดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของระบบโซลาร์ต่ำลงและเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบโซลาร์แบบออนกริด (On-Grid) ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก คืนทุนรวดเร็วที่สุด และสามารถขายคืนการไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน หากต้องการติดตั้งระบบโซลาร์ นอกเหนือจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเจ้าของบ้านแล้ว ควรพิจารณาถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ในระบบ ผู้ให้บริการติดตั้งที่เชื่อถือได้ เพื่อการดูแลในระยะยาว”
“เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชัน ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมระบบหลังคาโซลาร์สำหรับที่พักอาศัย พร้อมโซลูชันครบวงจร เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะระบบการยึดติดแผงโซลาร์โดยไม่ต้องเจาะหลังคา เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องหลังคารั่วด้วย Solar FIX การให้บริการแบบครบวงจร และการรับประกันตลอด 25 ปีโดยเอสซีจี ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้พลังงานสะอาดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น”


นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการทำการตลาดเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมไทย “อีกมุมหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่เคทีซีคำนึงถึงมาโดยตลอด คือการบูรณาการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ที่มีการดำเนินงานให้สอดคล้องสนับสนุนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรรมาภิบาล โดยเคทีซีได้คัดสรรสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีเป็นสำคัญ ซึ่งเรื่องของที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานของมนุษย์ เคทีซีจึงจัดเตรียมสิทธิพิเศษที่ช่วยตอบโจทย์แนวคิดและวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่เป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมองหาความคุ้มค่าในการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด เพื่อให้สมาชิก เคทีซีและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟได้ง่ายขึ้น โดยในช่วงปีพ.ศ.2564 – 2566 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในการติดตั้ง โซลาร์รูฟเติบโตเฉลี่ย 10%”
“เคทีซียังได้เตรียมสิทธิพิเศษในรูปแบบต่างๆ กับพันธมิตรชั้นนำเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ ทั้งการผ่อนชำระ 0% หรือรับเครดิตเงินคืนเพิ่มเติม เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี โดยสามารถติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-123-5000 หรือ โซลาร์ รูฟ (ktc.co.th) เราเชื่อว่าวันนี้พลังงานทางเลือกเป็นเรื่องสำคัญและจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากกระแสของการรักษ์โลกและความยั่งยืน เคทีซีจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอความคุ้มค่าให้กับสมาชิกเคทีซี นึกถึงโซลาร์รูฟ นึกถึงบัตรเครดิตเคทีซี

นอกจากนี้ ยังเปิดรับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก และสนใจจะเป็นพันธมิตร คู่ค้าร่วมกับเคทีซีในการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก โดยร้านค้าที่สนใจใช้บริการรับชำระของเคทีซี (KTC Merchant Acquiring) สามารถสมัครได้ที่ www.ktc.co.th/merchant หรือติดต่อ Call Center ธุรกิจร้านค้าเคทีซี โทร. 0-2123-5700”
นายสุวัฒน์กล่าวปิดท้าย “สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนรถจากพลังงานแบบเดิม มาใช้รถพลังงานไฟฟ้า หรือรถ EV เคทีซียินดีมอบสิทธิพิเศษที่ครบวงจรสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี อาทิ ผ่อนชำระ 0% ค่าจองรถ และค่าดาวน์รถยนต์ EV รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% หรือ รับคะแนนสะสมพิเศษสูงถึง 1,000,000 คะแนน เป็นต้น ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืน ส่วนลด ของแถม โปร KTC เพียบ หรือโทร. 0-2123-5000”

KTC Partners with Solar Energy Development Division and SCG to Launch
KTC FIT Talk #10 “It’s Time for Alternative Energy to Shine:
The Energy of Survival” Seminar.

KTC, a leader in the consumer finance business, captured the global environmental conservation trend and organized the KTC FIT Talk #10 seminar, centered on the theme “It’s Time for Alternative Energy to Shine: The Energy of Survival” to enhance knowledge and promote accurate understanding among the public. The seminar will feature representatives from the government and business sectors associated with renewable energy, providing insights into alternative energy trends, the adoption of electric vehicles and solar cells in Thailand, as well as opportunities for household-level access to alternative energy. Special privileges will also be offered to alleviate the financial burden on credit cardmembers and consumers.

Mr. Watcharin Boonyarit, Director of Solar Energy Development Division, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, stated, “The Department of Alternative Energy Development and Efficiency, under the Ministry of Energy, is actively promoting and supporting the continuous production and utilization of renewable energy in alignment with the Renewable Energy and Alternative Energy Development Plan 2018-2037 (AEDP 2018). Our objective is to achieve 30% utilization of renewable energy by 2037. Our focus is on developing renewable energy in various forms, including electrical energy, thermal energy, and fuels in the transportation sector, driven through a range of measures.”

“In addition, the Ministry of Energy has formulated a new national energy plan intending to progress towards Carbon Neutrality 2050, where carbon dioxide (CO2) is reduced, absorbed, or offset by an amount equal to CO2 emissions, aligning with the framework of the National Energy Plan. This plan sets the target of generating not less than 50% of electricity from renewable energy, intending to deepen the promotion of renewable energy usage and energy conservation. It also includes policies to encourage the adoption of electric cars. These initiatives fall within the collaborative scope of developing and promoting the use of alternative energy between the public and private sectors, fostering a cooperative effort to propel societal progress and advance the use of alternative energy in various contexts, such as promoting investments in green businesses, incorporating more clean energy, and facilitating the exchange of knowledge, expertise, and perspectives in terms of business needs.”

Mr. Suwat Tepprechasakul, Head of Credit Card Marketing Division, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, revealed that “KTC is a Thai financial institution established by and for the Thai people. We are conscious of and consistently prioritize conducting business in accordance with ESG principles or operational concepts that emphasize sustainability. This includes our commitment to fostering a favorable environment for Thai society that can be passed on to future generations. Recognizing the increasing necessity of alternative energy derived from nature to replace traditional sources, we have planned various marketing strategies to engage Thai people and KTC credit cardmembers in the realm of renewable energy, making it accessible and tangible. Studies have shown a growing popularity in the electric car market and analyses of the KTC credit card spending database in the electric vehicle (EV) category from the beginning of 2023 to the present reveal consistent growth of 6%. This trend is likely to continue for both EV cars and electric car charger systems, along with insurance tailored specifically for EV cars. We are also on the lookout to explore opportunities to remain a driving force in steering society towards sustainability.”

Mr. Wachirachai Koonamwattana, Head of Smart System Solution Business of SCG Cement-Building Materials, stated, “Megatrends are driving the increased popularity of solar systems. This includes the rising popularity of electric trains and the continuous evolution of technology which have enhanced the efficiency of system equipment, resulting in lower costs and greater accessibility for solar systems. Currently, on-grid solar systems are the most popular due

to their fast payback and the ability to sell excess energy back to the electricity authority in public sector solar projects. If you are considering installing a solar system, in addition to considering the energy consumption behavior of homeowners, attention should be given to the standard of equipment in the system and choose a trusted installation service provider for long-term care.”

Mr. Nattasit Soontranu, Head of Credit Card Marketing Division, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, discussed the marketing collaboration to contribute to a positive environment in Thai society, “Another aspect of KTC’s business operations that we consistently consider is the integration of sustainability strategies. This is done through partnerships with various businesses that align with our commitment to environmental, social, and governance (ESG) dimensions. KTC selects benefits that are meaningful and cater to the needs of our credit cardmembers. Recognizing housing as a fundamental human necessity, KTC has prepared special privileges that serve as solutions to the ideas and lifestyles of our credit cardmembers, particularly the environmentally conscious new generation seeking value in their spending choices. Our aim is to provide correct and appropriate access to alternative energy which includes the increased accessibility of solar roof products. From 2021 to 2023, the total KTC credit card spending on the installation of solar roofs grew by an average of 10%.

Currently, KTC offers various special privileges for solar roof installations, including a 0% installment plan and extra cashback to ease the burden on KTC credit cardmembers. For more information, call 02-123-5000 or visit Solar Roof (ktc.co.th). We believe that nowadays alternative energy is important and will receive more attention from the environmental conservation and sustainability trends. KTC, therefore, wants to be a part of offering value to KTC members. When you think of a solar roof, think of KTC credit cards. In addition, we remain open to collaborations with businesses related to alternative energy and invite those interested in becoming our partners to provide special privileges to our members. Merchants interested in using KTC’s payment service (KTC Merchant Acquiring) can apply at www.ktc.co.th/merchant or contact the KTC Merchant Business Call Center at 0-2123-5700.”

Mr. Suwat concluded, “For those considering a switch from traditional energy vehicles to electric cars (EV), KTC is delighted to offer a comprehensive range of special privileges for KTC credit cardmembers, including 0% interest installments for car reservation fees and down payments on electric vehicle (EV) cars, enjoy up to 16% cash back or earn up to 1,000,000 special points, and more. For more information, please visit KTC Credit Card Promotions: Cashback, Discounts, Free Gifts and Much More or contact 0-2123-5000.”