อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 39

0
715

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (แถวล่าง-กลาง) และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (แถวล่าง-กลางซ้าย) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่ตัวแทนของอาคเนย์ประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 39 โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ (แถวล่าง-กลางขวา) และ นายกรสยาม นนทรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน (แถวล่าง-คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมต้อนรั

อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทน ในงานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565 หรือ Thailand National Quality Awards (39th TNQA) จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย สะท้อนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นเครื่องการันตีความสามารถ และประสิทธิภาพตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท พร้อมร่วมเดินหน้าสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตให้ไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล คือแนวทางที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้าผู้เอาประกันทุกฝ่าย บริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่มีตัวแทนประกันชีวิตได้รับรางวัล TNQA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าตัวแทนฯ ของอาคเนย์ประกันชีวิต มีผลงานโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพตัวแทน และการวางแผนบริหารความเสี่ยงในทุกช่วงชีวิตให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากความสำเร็จในครั้งนี้ อาคเนย์ประกันชีวิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านตัวแทนฯ ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทย (Healthy and Wealthy Living Society)
สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสมาคมประกันชีวิตไทยซึ่งประกอบด้วย การขายประกันชีวิตแบบบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่าปีละ 30 คน จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าปีละ 4,500,000 บาท เป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน และจะต้องมีระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ 14 เดือนหรือเกินกว่า โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขายได้ในปีที่ 1 นั้น จะต้องมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดจนมีความภักดีต่อองค์กรต้นสังกัด ซึ่งในงานมอบรางวัล TNQA ครั้งที่ 39 มีตัวแทนของอาคเนย์ประกันชีวิตได้รับรางวัลจำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น “รางวัลโล่เกียรติคุณ” จำนวน 5 คน และ “รางวัลเกียรติบัตร” จำนวน 25 คน