อาคเนย์ประกันชีวิต ชูวิสัยทัศน์การเป็น Customer-Driven Insurer ร่วมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมไทย

0
962

อาคเนย์ประกันชีวิตร่วมออกบูธในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ “SX Expo 2022” พร้อมจัดเต็มองค์ความรู้และนำเสนอนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ลูกค้าและพันธมิตร ผ่านโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งมีการนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิตและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในงาน SX Expo 2022 ทางอาคเนย์ประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการเป็น Customer-Driven Insurer โดยได้ทำงานร่วมกับบริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) ในการใช้ Data Analytics มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และหาแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการดูแลสุขภาพร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆ และนำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานของลูกค้าองค์กรและพันธมิตรของบริษัท
ทั้งนี้การนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ จะให้ประโยชน์ในการช่วยสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• ลูกค้าองค์กร : พนักงานจะได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทั้งของตนเองและครอบครัวที่ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงวัย และลักษณะอาชีพ เมื่ออัตราการเจ็บป่วยลดลง ก็จะทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) : สามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และสามารถทำสิทธิ์สวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้กับพนักงานได้
• สถานพยาบาล : อาคเนย์ประกันชีวิตได้ทำงานร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ในการนำข้อมูลมาร่วมออกแบบแผนตรวจสุขภาพเชิงป้องกันและแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

การที่อาคเนย์ประกันชีวิตมีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้อาคเนย์ประกันชีวิตได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรต่างๆ อาทิเช่น สถาบันทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล บริษัทค้าปลีกและค้าส่ง และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพชีวิตและการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน (Healthy and Wealthy Living Society)