ออมสิน แบงก์รัฐแห่งเดียว รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

0
439

นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG) Thailand Digital Accessibility Award 2023 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยธนาคารออมสินเป็น 1 ใน 50 หน่วยงานรัฐ และเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับสำหรับทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566