อบก. รับรองบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

0
1169

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ให้การรับรอง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการปล่อยก๊าซ​คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

 

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ดำเนินงานร่วมกับ อบก. ในการสร้างความตระหนักรู้ การปรับตัวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนในครั้งนี้ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายระดับประเทศในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทยในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ตามความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Agreement)

นายเกียรติชัย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า “อบก. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยครั้งนี้ อบก. มีความยินดีที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจก จนก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนี้ อบก. ยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่วางไว้”

ในส่วนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ภายใต้กลยุทธ์ 3M ที่มีธุรกิจ MOVE ในฐานะผู้ให้บริการการเดินทางแบบ door-to-door และเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางรางชั้นนำของประเทศไทยผ่านรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ จากการที่รถไฟฟ้าบีทีเอสมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำ ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากระบบขนส่งประเภทอื่นที่ปล่อยก๊าซ​คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออัด และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นแก่ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าวเสริมว่า “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญ เพราะบริษัทฯ  มีเป้าหมายที่สำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมือง และในปีนี้เราได้ดำเนินการทำแผนชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจ โดยการเข้าร่วมโครงการสนับสนุุนคาร์บอนเครดิตในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของมิตรผล (มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์) ภายใต้การกำกับดูแลของ อบก. จากการดำเนินการนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจาก อบก. ว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ซึ่งนับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน และแม้ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นธุรกิจหลักของเรา จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ เรายังคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติตาม”