“หมอมาหาพระ” 

0
901

โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 และ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ของวัดในเขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี รวมจำนวน 14 วัด เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี เกษม วัฒนชัย, สมศรี เผ่าสวัสดิ์, วุฒิสาร ตันไชย และ อิทธพร คณะเจริญ มาร่วมงาน ณ อาคารปริยัตินุสรณ์ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  

เรียงจากซ้าย

1.รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

2.รศ. นพ.ดิลก ภิยโยทัย

3.ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

4.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญฺ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์

5.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย

6.พลอากาศตรี นพ. อิทธพร คณะเจริญ

7.ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน

8.พลตำรวจโท นายแพทย์ วิฑูรย์ นิติ​      วรางกูร