สอวช. เตรียมจัดงานใหญ่ ยก “คนรุ่นใหม่” เป็นขุมพลังแห่งอนาคต

0
1659

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เตรียมจัดงานใหญ่ CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต” งานแสดงศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มากล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Next Gen, Science, Innovation & Entrepreneurship: New Waves of the Thai Economy” และยังได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน

หนึ่งในภารกิจของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย สอวช. เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสสำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจให้มีความสามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทาย และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศ สอวช. จึงได้จัดงาน CEO Innovation Forum 2019 ภายใต้แนวคิด “Empowering the Next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารจากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และคนรุ่นใหม่ ที่จะได้มารับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

โดยงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยภายในงาน ประกอบด้วยเวทีสัมมนาที่จะมีทั้งการแลกเปลี่ยนนโยบายและมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง สอวช. โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. จะมาแลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้าในการปฎิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตลอดจนมาให้ข้อมูลคาดการณ์ความต้องการกำลังคนและทักษะอาชีพเกิดใหม่ นอกจากนี้ ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนจากคนรุ่นใหม่ในการเสวนาพิเศษหัวข้อ CEO Visions: Empowering the Next Gen for the New Economy” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท กิสโค จำกัด ที่จะมาพูดถึงการศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการวิจัยและพัฒนาในระดับ Deep tech และคุณนิธินันท์ บุญวัฒนพิศุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด ที่จะมาพูดถึงมุมมองศักยภาพอุตสาหกรรมเกมส์และกีฬา e-sport ในประเทศไทยและทักษะในอนาคตที่เด็กไทยควรตื่นตัว ตลอดจนยังมีเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ Next Gen: Drivers for New Growth of Local Economy” ที่จะเป็นเวทีที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ที่นำศักยภาพของตนเองลงไปทำงานในพื้นที่ชุมชน อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน เกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (ธุรกิจกาแฟ) ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike (ธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน) และคุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัทสามพรานริเวอร์ไซด์ จำกัด นอกจากนั้นภายในงานยังได้พบกับ การประชันความคิดหัวข้อ “The Next Gen for the Future” โดย กลุ่มคนรุ่นใหม่ Young Scientist, BCG, Startup อีกด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : www.ones.or.th/ceo2019ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน)