สหพัฒน์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

0
1544

นางนพวรรณ คล้ายโอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” จัดขึ้นโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้เกิดสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความหลากหลายทางเพศภายในองค์กร รวมถึงในสังคมไทย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 24 หน่วยงานเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร