สวพส.ภูมิใจ รับ 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

0
1439

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับ 3 รางวัล สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน  ดังนี้

  • ชื่อผลงาน :  “คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” – โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น
  • ชื่อผลงาน :  “บ่อน้ำร่วมแบ่งปัน : ระบบน้ำเพื่อการเกษตร” – โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี
  • ชื่อผลงาน :  “ปางแดงใน จากภูเขาสีทองสู่ภูเขาสีเขียว” – โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี

“จากรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนบนที่สูงมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เวลาในการทำงานแต่ละวันเป็นเวลาที่มีค่า มีความหมาย และที่สำคัญชุมชนบนพื้นที่สูงเหล่านี้กลายเป็นชุมชนที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อจากนี้ สวพส. จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” นายวิรัตน์ กล่าว

สำหรับ รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ , สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม