สมาคม TSDA ตั้งกรรมการวาระใหม่

0
1583

สมาคม TSDA ตั้งกรรมการวาระใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมีมติที่ประชุมในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกรรมการตามวาระใหม่

ซึ่งประกอบไปด้วย คุณอนุวัฒน์ ธรมธัช ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมาคม, คุณอำพล วงศ์ศิริ ตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคม, คุณนพปฎล เมฆเมฆา ตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์, ดร.สมชาย หัชลีฬหา ตำแหน่งนายกสมาคม, คุณโกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์ ตำแหน่งอุปนายก, คุณวุฒิพงศ์ วนากุล ตำแหน่งอุปนายกและเหรัญญิก, ดร.กัมปนาท บุญราศรี ตำแหน่งอุปนายกและวิชาการ, ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมและประชาสัมพันธ์ โดยมีผลนับจากนี้อย่างเป็นทางการ