สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสารพฤกษเคมี ปี 2564 รูปแบบออนไลน์ 

0
361

 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (Nutrition Association of Thailand หรือ NAT) นำโดย รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ The Korean Society of Food Science and Technology (KoSFoST) และ Chinese Nutrition Society (CNS) จัดงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสารพฤกษเคมี ประจำปี 2564” (10th International Phytonutrient Symposium 2021 หรือ IPS 2021) ในหัวข้อ “Phytonutrient for health at present and in future: Immunity and personalized wellness” (ไฟโตนิวเทรียนท์เพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบันและอนาคต: ภูมิคุ้มกันและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล) ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. ครั้งแรกกับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Webinar) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ โดยเฉพาะความสำคัญและประโยชน์ของไฟโตนิวเทรียนท์ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องและการอภิปรายจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ  ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมออนไลน์จากหลายประเทศร่วม 1,000 คน  ให้การสนับสนุนจัดงานโดยสถาบันสุขภาพนิวทริไลท์จากแอมเวย์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nutritionthailand.org สายสุขภาพไม่ควรพลาด