“สมาคมเพื่อนชุมชน”เปิดครอสเทรนนิ่งอสม. เจาะเลือดปลายนิ้ว ส่งเสริมสุขอนามัยชุมชนคัดกรองโรคเบาหวานเพิ่มคุณภาพชีวิต

0
490

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสมาชิกในชุมชน เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดฝึกอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว ให้กับอสม. เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน 2 รุ่น รวมกว่า 150 คน พร้อมมีการมอบใบประกาศนียบัตร โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง โดยมี นายสุเมธ คณทา และ นายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และภาคีเครือข่าย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการกับชุมชนเพื่อการดูแลด้านสุขภาพ และสุขอนามัยอย่างทั่วถึง ป้องกันจากโรคเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น

“เป้าหมายของกิจกรรม เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ในด้านการดูแลเอาใส่ใจชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี(Beyond CSR ) ของชุมชน ในการส่งเสริมสุขอนามัย โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของอสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนให้ห่างไกลจากโรค”

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 12 ปี สมาคมฯ ได้จัดโครงการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลและสนับสนุนทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อสามารถให้บริการดูแลสุขภาพคนในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์