สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินสมาชิกตอบสนองนโยบายรัฐ

0
1046

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม โดยมีการพิจารณาหารือวาระสำคัญ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินของรัฐ ผ่านคณะอนุกรรมการครอบคลุมงานหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

ด้านตรวจสอบ ด้านกำกับการปฏิบัติงาน ด้านสอบทานสินเชื่อ ด้านความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเพิ่มอีก 1 คณะ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมถึงการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการเงินและบัญชีร่วมกันของสถาบันการเงินของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบและยินดีให้การสนับสนุนแนวทางการจัดทำภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (Financial Landscape) ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมจัดส่งผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการดังกล่าว  

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งนี้ มีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

ซึ่งเป็นการจัดประชุม On Site ครั้งแรกภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ผ่อนคลายลง โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 11 อาคาร 4ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่