สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ

0
549

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ได้ร่วมกับสมาคมนักบริหารพัสดุ

แห่งประเทศไทย(สพท.) จัดอบรมให้เป็นบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาการยกระดับบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสถาบันการเงินของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

โดยระหว่างการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการตอบข้อซักจากวิทยากร นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม

โดยการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  8 แห่ง ประกอบด้วย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมจำนวน 200 คน เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams)

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ชั้น 9 อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310