สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมครั้งที่ 1/2565

0
1355

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2565

มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ  ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)    และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

พร้อมระเบียบวาระที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายหน้าที่ให้กับสถาบันการเงินสมาชิกในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่สำคัญ จำนวน 6 คณะเพื่อยกระดับการทำงานของสถาบันการเงินของรัฐให้มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนได้ในอนาคต ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายในและด้านกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance), ด้านสอบทานสินเชื่อ, ด้านบริหารความเสี่ยง, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลสำเร็จการจัดสัมมนาร่วม กับ ธปท. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SME หลัง COVID 19” ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 500 ราย และผู้ประกอบการ SMEs ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐจำนวนกว่า 100  ราย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)