สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดตัวเว็บไซต์ www.gfa.or.th รับกระแสดิจิทัล รวมข้อมูลสถาบันการเงินของรัฐ  สื่อสารให้ประชาชนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

0
1031

วันนี้ ( 27 เมษายน 2564)  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ   เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )  พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต  จำนวนกว่า  47.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต 71% ของคนไทย  66.4 ล้านคน  เติบโตกว่า 150%  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในยุค New Normal ประกอบกับการส่งเสริมการเข้าถึงมาตรการด้านการเงินของโครงการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ และเครื่องสมาร์ทโฟนเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในยุควิถีใหม่ 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ    จึงได้พัฒนาเว็บไซต์  www.gfa.or.th  เพื่อเป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลของประชาชนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น  โดยจัดวางรูปแบบเว็บไซต์ให้มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย  และที่สำคัญการจัดวางเมนู  content และ หัวข้อที่กระชับ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน โดยแบ่งเป็น  6 เมนูหลัก ประกอบด้วย  1. เมนู  “เกี่ยวกับสมาคม”  จะกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ  รายนามคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของสมาคมฯ   2. เมนู  “สมาชิก”  ประกอบด้วย  รายละเอียดของสมาชิกสามัญทั้งประเภทสถาบันการเงินและประเภทบุคคล รวมทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.)  และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  เข้าร่วมเป็นสมาชิก  3. เมนู “มาตรการช่วยเหลือ”  เป็นการรวบรวมมาตรการด้านการเงินที่สถาบันการเงินของรัฐได้ออกมาเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งต่อไปหากมีมาตรการ   หรือนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมก็จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ในส่วนนี้   4. เมนู “ผลการดำเนินงาน”  เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในแต่ละปีที่ผ่านมา  รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการเงิน  5. เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์”  เป็นการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม และข่าวสารของสถาบันการเงินสมาชิกที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป  และ  6. เมนู “ติดต่อเรา” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ  และสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางในการประสานกับสถาบันการเงินสมาชิกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป 

นอกจากนี้  สมาคมฯ ยังได้รวบรวม   “คำถามที่พบบ่อย”   เพื่อเป็นแนวคำตอบสำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง   ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1868,  0-2202-1961 หรือ E-mail GFA-official@hotmail.com  

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ  ของรัฐบาลเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน  โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ   8  แห่ง   ประกอบด้วย   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.),   ธนาคารออมสิน,  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.),  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.),   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)  และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ     ชั้น 9 อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310