สมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบโล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย

0
247

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละแรงกาย แรงใจ ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding) เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง รวม 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน และ นายธโนดม โลกาพัฒนา นักวิชาการอิสระ อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันภัย และอดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศฯ ขึ้นภายในงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 57 ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1