สมาคมประกันชีวิตไทยสานฝันนักศึกษาไทยสู่บุคลากรประกันชีวิต

0
550

 สมาคมประกันชีวิตไทยสานต่อฝันนักศึกษา เดินหน้ามอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตจำนวน 96 ราย

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 43 ปี ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนนโยบายหลักของสมาคมประกันชีวิตไทยในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตกับประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในสาขาวิชาชีพด้านการประกันภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีการเปิดสอนวิชาชีพด้านนี้อย่างทั่วถึง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยในปี 2561 มอบให้แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนรวม 8 สถาบัน 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยมหิดล 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวน 96 คน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา จำนวน 23 ทุน รางวัลการศึกษา จำนวน 12 รางวัล และรางวัลคุณวุฒิ Associates of Society of Actuaries (ASA) Course 1 และ Course 2 จำนวน 61 รางวัล

ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้เยาวชนเห็นคุณค่าของธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งการเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการเลือกสาขาอาชีพให้กับตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพดีให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิตไทยต่อไป สำหรับในปีนี้ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก