สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนเยาวชนเรียนดี

0
1399

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้ามอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงบประมาณกว่า 600,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาสาขาการประกันภัย รวม 79 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่ธุรกิจประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี ที่สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ผ่านมาสมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสนใจในสาขาวิชาประกันภัย พร้อมทั้งมีผลการเรียนดีให้ได้รับโอกาสและทุนทรัพย์ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองจนกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนวงการธุรกิจประกันภัยไทย ให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพทัดเทียมระดับสากล ในการนี้
สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาประกันภัย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ เช่นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาเปิดมุมมองความต้องการใหม่ๆ ผ่านการเสนอโครงการการวางแผนเชิงธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเป็นทุนและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาดังกล่าว 

ซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงบประมาณ 602,000 บาท รวม 79 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนสาขาการประกันภัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยี​พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ทุนละ  10,000 บาท จำนวน 23 ทุน รางวัลการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัล ASA – Course I (Exam P–Probability) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 28 รางวัล และรางวัล ASA – Course II (Exam FM–Financial Mathematics) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 18 รางวัล 

สำหรับพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมประกันชีวิตไทยนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จึงได้ปรับเปลี่ยนพิธีรับมอบทุนและรางวัลการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมของทางภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามรายชื่อข้างต้น จากนั้นทางสถานศึกษาจะเป็นผู้ส่งมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาของตนต่อไป