สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

0
97

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 – 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2566-2568 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ กว่า 200 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกผ่านพ้นและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุมคุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระปี พ.ศ. 2566-2568ได้แถลงผลงานสมาคมฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละมาทำงานให้กับสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา

จากนั้น คุณพรรัตน์ แก้วจันทร์ทอง อุปนายกฝ่ายการเงิน ได้แถลงงบการเงินของสมาคมฯ ในปี 2566 ให้สมาชิกฯ ทราบ และขอการรับรองงบการเงินจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม พร้อมขอมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 

คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดปัจจุบันนี้ จะดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2568 โดยคุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ ปี พ.ศ.2566-2568 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับสมาชิกทุกท่าน เช่น

 “สานต่อและส่งเสริม”

1. สานต่อเรื่องการดำเนินการให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ผลักดันให้มีการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างบัญฑิตปริญญาตรีในสาขาประกันภัยให้มีจำนวนมากพอที่จะนำไปสู่การเป็นสภาวิชาชีพ

2. สานต่อการยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ มีการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน AChFP, FChFP และหลักสูตร ChLP อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้รับความรู้ และร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีการกระจายการจัดสัมมนาวิชาการ THAIFA Day สัญจร และจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน AChFP , FChFP และ ChLP สัญจรทั่วประเทศ


“ต่อเติม”

1. การสนับสนุนให้ตัวแทนจากทุกบริษัทมีส่วนร่วมในงานสมาคม เพื่อแบ่งปันความรู้ และเพิ่มเติมความรักให้คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน

2. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ และสามารถเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนตนได้เพื่ออนาคตที่ดี โดยมีการออกแบบหลักสูตรการสอนเพื่อให้วิทยากรของสมาคมฯ สามารถนำไปใช้ในการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

3. สนับสนุนการเป็นผู้ให้ ผ่านมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA Foundation) โดยสนับสนุนให้มีการมอบทุนการศึกษา และการบริจาคเงิน หรือสิ่งของจำเป็นให้สาธารณกุศลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

 
“เต็มที่”

ให้ความร่วมมือกับองค์กรและสมาคมต่างๆในภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในทุกด้านอย่างเต็มที่ เช่น   สำนักงาน คปภ. สภาธุรกิจประกันภัยไทย, สมาคมประกันชีวิตไทย , สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย , GAMA ประเทศไทย และสโมสร MDRT ประเทศไทย โดยมีการร่วมหารือ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนทุกยุค ทุกรุ่น ทุกระดับ เติบโตในทิศทางที่ถูกต้องและยั่งยืน


ในงานดังกล่าว ทางสมาคมฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการพิเศษแก่สมาชิกของสมาคม ในหัวข้อ “รู้แล้ว … ชีวิตเปลี่ยน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธรรม ลินลาวรรณ (ซินแสเต๋อ) มาให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
และปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ จาก คุณวิทยา ชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้กล่าวปิดการประชุม