สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “THAIFA Convention 2020 : CARE for YOU”

0
1466

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020” ภายใต้แนวคิด “CARE for YOU” เพราะคุณ…คือคนที่เราห่วง” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยมีตัวแทนประกันชีวิต ,ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนกว่า 1,000 คน
งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน เป็นประธานจัดงาน
คุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นงานสัมมนาประจำปี ที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตจากวิทยากรชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมประกันชีวิต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 6 ท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆได้แก่ รศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ “COVID19” เปลี่ยนสังคมไทยให้อยู่รอดในสังคมโรค ,คุณฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เรื่องสำคัญที่ตัวแทนต้องรู้ , คุณปราโมทย์ ถิรมงคลชัย “Big Case Inspiration” และยังได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Special Talk With Top Performance” โดย คุณศักดา คำจำปา , คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง และ คุณจันทิมา นราวงศานนท์ (NAA 2020 อันดับ 1-3) เป็นวิทยากร และคุณอังสนา เกตุเวช อุปนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ยังได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ภายใต้ชื่องาน “FChFP Graduation 2020” ในเวลา 16.45 น.-20.00 น. ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี เพื่อมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP Executive Program ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตระดับ Distinction และได้รับเกียรติจากคุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธาน APFinSA มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิต ระดับ Credit และ Pass ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คปภ. ,
คณะกรรมการบริหาร ,ที่ปรึกษา และวิทยากรสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร FChFP Executive Program ทั้งหมด 8 รุ่น เข้ารับวุฒิบัตรเป็นจำนวนมากกว่า 400 คน
หลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ถือเป็นหลักสูตรการทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศ และในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการเติบโตของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร FChFP Executive Program จำนวนกว่า 2,500 คน โดย ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่างรอบด้าน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับตัวแทนประกันชีวิต ให้ได้เป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอบรมใหม่ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรม และสอบผ่านในช่วงที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าอบรมต่อในช่วงที่ 2 และในกรณีผู้เข้าอบรมสอบผ่านในช่วงที่ 1 จะได้คุณวุฒิ AChFP และเมื่อเข้าอบรมช่วงที่ 2 และสอบผ่าน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนในฐานะคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน FChFP ได้ ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรกในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thaifa.org , โทร. 02-6315885 หรือ Line THAIFA 2GO : @THAIFA